70 000 лв. без ДДС ще отдели тази година община Суворово за зимно поддържане на пътищата

70 000 лв. без ДДС ще отдели тази година община Суворово за зимно поддържане на пътищата. Това става ясно от обявената обществена поръчка с предмет “Зимно поддържане и снегопочистване в Община Суворово за зимен сезон 2023-2024г.”. Поръчката е на обща стойност 70 000 лв. с ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е 30 октомври.

Основната дейност по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Суворово, предмет на публичната покана, включва почистване на сняг на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово и поддържането на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътните превозни средства през зимния период и обезопасяването му против заледяване.

Абонамент за новините в Google

Обществената поръчка цели:
–  Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия;
–  Създаване на условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия;
– Осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др. Подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите.

Обособена позиция №1:

  • подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово, с обща дължина на пътищата 12,256 км /снегопочистване/, включваща:
№  НА ПЪТЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ УЧАСТЪК ОТ… км ДО…км ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ В КМ
1 VAR 3242 /III-2901/ Суворово – Депо ТБО 0,000 – 0,538 0,538
2 VAR 2250 /VAR 2240/ Суворово-тур.к-с Горски кладенец 0,000 –8,500 8,500
3 ІІІ-2901 ІІ-29-/Аксаково-ок.п.Добрич/-Калиманци- Изгрев-Левски-Суворово-Ветрино 18,840 -22,058 3,218
  • обезопасяване против заледяване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово /лугиране/ с обща дължина на пътищата 32,856 км, включваща:
№  НА ПЪТЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ УЧАСТЪК ОТ… км ДО…км ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ В КМ
1 VAR 3242 /III-2901/ Суворово – Депо ТБО 0,000 – 0,538 0,538
2 VAR 2250 /VAR 2240/ Суворово-тур.к-с Горски кладенец 0,000 –8,500 8,500
3 ІІІ-2901 ІІ-29-/Аксаково-ок.п.Добрич/-Калиманци- Изгрев-Левски-Суворово-Ветрино 18,840 -22,058 3,218
4 VAR 2240 /III-2901/ Суворово-Дръндар-Николаевка /VAR 2116/ 0,000 – 8,900 8,900
5 VAR 2116 /III-2072/ Вълчи дол-Войводино-Границата общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка /III-2901/ 8,700-20,400 11,700
  • Обособена позиция №2: –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 20,600 км /снегопочистване/, включваща:
№  НА ПЪТЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ УЧАСТЪК ОТ… км ДО…км ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ В КМ
1 VAR 2240 /III-2901/ Суворово-Дръндар-Николаевка /VAR 2116/ 0,000 – 8,900 8,900
2 VAR 2116 /III-2072/ Вълчи дол-Войводино-Границата общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка /III-2901/ 8,700-20,400 11,700
  • Обособена позиция №3:
  • подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 14,700 км /снегопочистване/, включваща:
ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 15 май
№  НА ПЪТЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ УЧАСТЪК ОТ… км ДО…км ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ В КМ
1 VAR 1249 /III-2009, Чернево-Суворово/-Чернево/ VAR 3241/ 0,000 – 0,500 0,500
2 VAR 3241 /III-2009/Чернево – Просечен 0,000 – 5,500 5,500
3 VAR 3251 /VAR 3241,  Чернево – Просечен/-туристическа ферма 0,000 – 0,800 0,800
4 VAR 1023 /II-29/ Аксаково – Игнатиево-Припек-Слънчево-Граница общ.(Аксаково-Суворово)-Баново- Калиманци/III-2901/ 14,000 – 20,900 6,900
5 VAR 3246 /VAR 1023, Слънчево-Калиманци/Баново- гробищен парк 0,000 – 1,000 1,000
  • обезопасяване против заледяване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово /лугиране/ с обща дължина на пътищата  14,700 км, включваща:
№  НА ПЪТЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ УЧАСТЪК ОТ… км ДО…км ДЪЛЖИНА НА ПЪТЯ В КМ
1 VAR 1249 /III-2009, Чернево-Суворово/-Чернево/ VAR 3241/ 0,000 – 0,500 0,500
2 VAR 3241 /III-2009/Чернево – Просечен 0,000 – 5,500 5,500
3 VAR 3251 /VAR 3241,  Чернево – Просечен/-туристическа ферма 0,000 – 0,800 0,800
4 VAR 1023 /II-29/ Аксаково – Игнатиево-Припек-Слънчево-Граница общ.(Аксаково-Суворово)-Баново- Калиманци/III-2901/ 14,000 – 20,900 6,900
5 VAR 3246 /VAR 1023, Слънчево-Калиманци/Баново- гробищен парк 0,000 – 1,000 1,000

Почистване на сняг от пътната настилка

Снегопочистването на пътищата обхваща дейности, свързани с отстраняването на снега от пътното платно. То трябва да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от образуване на снегонавявания при снежни виелици. Несвоевременното почистване на снега води до неговото уплътняване под действието на автомобилите и образуване на  снежно- ледени пластове върху настилката.

Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. Изхвърленият сняг не трябва да намалява видимостта на пътя, особено в зоните на пътните кръстовища, където опасността от това е най-голяма. Снежната покривка по пътищата се отстранява чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите. При интензивни снеговалежи, придружени с частични снегонавявания на пътното платно, се допуска да се изпълняват само работите по почистването на платното за движение. Отстраняването на снежните маси в краищата на платното за движение се извършва след спиране на снеговалежа.

В зоните на пътните кръстовища следва да се осигурят необходимите условия за безопастност на движението като се отстранят всички снежни маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта.

Обработка на пътната настилка с луга /лугиране/

При заледяване на пътищата се извършват действия против заледяване, изразяващи се в обработка на пътната настилка с луга /лугиране/. Прилага се основно при наличието на тънка ледена кора /до 1-2 мм/ за предпочитане при автомобилно движение. Луга може да се използва и за обработка на пътната повърхност при започване на снеговалежа с оглед предотвратяване на залепването и уплътняването на снега върху пътната настилка, както и за разтопяване на дебели ледени пластове при подходяща температура. Този вид работа включва еднократна обработка на пътната настилка на ширина съответстваща на работната ширина на лугопръскачките с количество на разпръсквания материал 100 гр/м 2. При работа с луга следва да се държи сметка за концентрацията и температурата на въздуха и пътната настилка с оглед недопускане на обратен ефект.

Ограничителни действия

При почистването на снега да се запазват подходите към второстепенни пътища и улици, обществени  сгради и площади; специално внимание да се отделя на съоръжения от електропреносната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната  и др. инфраструктурни и съобщителни мрежи и съоръжения.

Недопустими са всички методи на почистване, които нарушават безопасността на работата, увреждат чужда собственост или са неудобни за гражданите. Също така изпълнителят е длъжен да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки, бордюри, сгради (обществени или частна собственост), капаци на канализационни колектори, решетки на дъждовна канализация, хоризонтални ограничители на скоростта по пътя – „легнали полицаи“.

Техниката, участваща в изпълнението на поръчката задължително трябва да е колесна с минимум два задвижващи моста. Същата да е оборудвана за зимно поддържане и да е преминала редовния годишен технически преглед.

Греблата могат да бъдат с изменящ и неизменящ ъгъл. С цел предпазване от разрушаване на пътната настилка, долната част на греблата задължително трябва да е гумена.

Абонамент за новините в Telegram