През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички
сектори на икономиката на област Варна са 1 263.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година се
увеличават с 19.6%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 316.3 млн. лв.,
следван от сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт,
складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 228.9 млн. лева. През 2021 г. тези сектори
заедно формират 43.2% от общия обем разходи за ДМА.
През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на
промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 3.7 процентни пункта в сравнение с
2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт,
складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 2.4 процентни пункта.
През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
по видове се наблюдава намаление на относителния дял на направените инвестиции в сгради,
строителни съоръжения и конструкции с 9.4 процентни пункта в сравнение с предходната година,
като делът им достига 30.1%. Намалява и относителният дял на направените разходите за машини,
произведено оборудване и апаратура с 0.2 процентни пункта. Същевременно вложените средства за
закупуване на земя нарастват с 6.8 пункта и инвестираните в транспортни средства – с 2.3
процентни пункта, като формират съответно 15.8 и 15.9% от общия обем инвестиции в ДМА.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените
разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции
чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини,
съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за
проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с
придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по
поддържане на наличните ДМА.

Абонамент за новините в Telegram